Eettisen ja vastuullisen toiminnanohje

Auttamisesta Arkea -lahjoituspalvelu ja järjestökumppanit ovat yhdessä laatineet ohjeen varmistaakseen eettisen ja vastuullisen toiminnan. Myös yritysasiakkaat sitoutuvat toimimaan ohjeen mukaan.

1. Johdanto

Tämä toimintaohjeistus on laadittu yhdessä järjestökumppaneiden kanssa ja se määrittelee yritysyhteistyön periaatteet sekä Influenssi Oy:n eli Auttamisesta Arkea-lahjoituspalvelun toiminnan raamit.

Auttamisesta Arkea vakuuttaa noudattavansa Suomen lakia, viranomaismääräyksiä ja hyvää liiketapaa. Mikäli Influenssin ulkomaisen tytäryhtiön sijoittumismaassa on tiukemmat säännöt kuin Suomessa, noudatamme sijoittumismaassa niitä.

Toimintaamme ohjaavat arvot– vastuullisuus, läpinäkyvyys, luotettavuus ja yhteistyö. Arvot näkyvät kaikessa toiminnassamme asiakkaille, kumppaneille, järjestöille ja työntekijöille sekä muille sidosryhmille.

Teemme tavoitteellista vastuullisuustyötä ja toiminnan pääsääntöinen tarkoitus, kannattavan liiketoiminnan lisäksi, on tuottaa hyvää yhteiskuntaan.

Pyrimme toiminnallamme tuomaan epäkohtia esiin ja ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia.

Vältämme työssä ja työn ulkopuolella tilanteita, joissa henkilökohtaiset intressimme saattaisivat olla ristiriidassa yhtiön etujen kanssa.

Jokainen työntekijä toimii käyntikorttinamme ja on sitoutunut noudattamaan eettisen ja vastuullisen toiminnan ohjeistusta.

Edustamme brändiämme jokaisessa kohtaamisessa. Suojelemme yhtiön mainetta ja rakennamme brändistämme entistä vahvemman toimimalla arvojemme ja tämän ohjeistuksen mukaisesti.

Vältämme toimimasta epäeettisten yritystoimijoiden kanssa, jotka voisivat vahingoittaa yhtiön tai järjestökumppanien mainetta. Esimerkkeinä epäeettisestä yritystoiminnasta ovat mm. tupakka, sähkösavukkeet ja nikotiinituotteet, aseet, pornografia ja uhkapelaaminen. Auttamisesta Arkea-lahjoituspalvelulla on oikeus purkaa jo syntynyt sopimus mikäli järjestötyöryhmä niin päättää.

Palvelusopimusehtojen mukaan asiakasyrityksemme vakuuttavat noudattavansa Suomen lakia, viranomaismääräyksiä ja hyvää liiketapaa. Asiakasyritys sitoutuu kieltämään toiminnassaan vilpilliset liikesuhteiden muodot, kuten lahjonnan, voitelurahojen maksun ja rahanpesun. Asiakasyritys ei tarjoa eikä ota vastaan sopimattomia maksuja tai muita epäeettisiä rahanarvoisia etuja edistääkseen toimintaansa. Kiristys ja uhkailu toiminnan edistämisen keinona on kielletty.

Tämän ohjeistuksen muuttamisesta päättää Influenssi ja palvelussa mukana olevat järjestökumppanit. Ajantasainen ohjeistus on aina näkyvillä verkkosivuillamme.

2. Vastuullisuusvaatimukset

Ihmisoikeudet

Asiakasyritys sitoutuu noudattamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia niin kuin ne on kirjattu YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen. Näitä ovat vähintään ajatuksen-, mielipiteen-, omantunnon-, ilmaisun- ja sanan- sekä uskonvapaus.

Lapsityövoima

Asiakasyritys sitoutuu olemaan palkkaamatta henkilöitä, jotka ovat alle laillisen työiän. Alle 18-vuotiaita ei palkata vaaralliseen työhön tai työhön, joka vaarantaa alaikäisen fyysisen tai henkisen kehityksen. Asiakasyritystä kannustetaan tukemaan aloitteita ja ohjelmia, jotka auttavat ja edistävät lapsen oikeuksien toteutumista.

Pakkotyövoima

Asiakasyritys sitoutuu olemaan alistamatta työntekijöitä pakkotyöhön, velan maksamiseksi vaadittavaan työhön tai muuhun pakolliseen työhön. Työntekijälle suodaan vapaus lopettaa työsuhteensa kohtuullisen irtisanomisajan jälkeen. Työntekijää ei velvoiteta antamaan rahallisia vakuuksia tai luovuttamaan henkilöllisyyspapereitaan tai matkustusasiakirjojaan työnantajalle.

Työterveys ja-turvallisuus

Asiakasyritys sitoutuu huolehtimaan työntekijöiden työturvallisuudesta ja-terveydestä. Työntekijöille taataan terveellinen ja turvallinen työympäristö kunkin toimintamaan lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti ottaen myös huomioon kansainväliset standardit. Työntekijöitä ei altisteta haitallisille tai vaarallisille kemikaaleille tai työmenetelmille ilman asiaankuuluvia suojavälineitä ja koulutusta. Jos työnantaja tarjoaa työntekijöilleen asunnon, sen on oltava työntekijöiden perustarpeita vastaava.

Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus

Asiakasyritys sitoutuu takaamaan työntekijöilleen kokoontumis- ja yhdistymisvapauden sekä oikeuden neuvotella kollektiivisesti. Kaikilla työntekijöillä on oikeus liittyä tai olla liittymättä ammattiliittoihin tai muihin vastaaviin organisaatioihin.

Syrjintä

Asiakasyritys sitoutuu olemaan syrjimättä työntekijöitä ihonvärin, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, poliittisten mielipiteiden, kansallisen, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän tai muun vastaavan syyn perusteella.

Työntekijöiden kunnioittava kohtelu

Asiakasyritys sitoutuu kohtelemaan työntekijöitä oikeudenmukaisesti, kunnioittavasti ja ihmisarvoisesti. Fyysinen tai henkinen hyväksikäyttö, seksuaalinen tai muunlainen häirintä, uhkailu tai pelottelu on kielletty.

Työaika ja palkka

Asiakasyritys sitoutuu noudattamaan kunkin toimintamaan vähimmäispalkkausta ja työaikaa koskevaa lainsäädäntöä. Palkan tulee olla oikeudenmukainen ja taata kohtuullinen toimeentulo. Työaika ei saa olla kohtuuttoman pitkä.

Ympäristö

Asiakasyritys sitoutuu ottamaan huomioon ympäristön suojelun ja noudattamaan kunkin toimintamaan ympäristölakeja sekä kansainvälisiä standardeja. Asiakasyritys pyrkii minimoimaan ympäristön saastumisen tai tuhoutumisen riskit toiminnassaan sekä pyrkii tehostamaan rajallisten resurssien, kuten veden ja energian käyttöä. Asiakasyritystä kannustetaan vähentämään toimintansa aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä ja vähentämään vesistöjen ravinnekuormitusta.

Eläimet

Asiakasyritys sitoutuu kohtelemaan eläimiä hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty. Lisäksi eläintenpidossa on edistettävä eläinten kunnioittamista, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet.

Asiakasyritys pyrkii noudattamaan seuraavia sopimuksia ja julistuksia: